Tietoturvan merkitys ohjelmistokehityksessä

Digitaalisia palveluita ja tuotteita tarjoavat organisaatiot ovat enenevässä määrin heränneet siihen, että tietoturva on merkittävä osa laatua, arvolupausta ja riskien hallintaa. Näillä organisaatioilla itse kehitetty koodi on usein oleellinen osa palvelua, ja sen kautta haetaan erottautuvuutta markkinoilla ja erityistä arvoa asiakkaille. Ne organisaatiot, jotka haluavat kehittää digitaalisia palveluitaan asiakas- ja liiketoimintalähtöisesti, erityisesti kun liiketoiminta on voimakkaasti mukana palvelukehityksessä ja ohjelmistotuotannossa, ja joille nopea reagointi asiakasvaatimuksiin ja markkinoiden muutoksiin on tärkeä, ovat usein valinneet ohjelmistotuotannon metodologiakseen jonkin ketterän kehityksen menetelmistä.

Voimakkaat ja nopeasti muuttuvat ulkoiset paineet, jotka ajavat organisaation koko ajan nopeampaan palveluiden kehitykseen, saattavat rohkaista optimoimaan ohjelmistokehitystä asiakaskokemus, liiketoiminnan tarpeet ja kehitysaika päätavoitteena, tai jopa ainoana tavoitteena. Tämä saattaa johtaa siihen, että laatuun liittyvät ominaisuudet ja vaatimukset, mukaan lukien tietoturva ja ohjelmistovarmuus, saattavat jäädä vähemmälle huomiolle ja pienemmälle prioriteetille.

Onneksi tänään ymmärretään, että kaikki merkittävät ja asiakaskriittiset ohjelmistot, verkkosivustot ja internetiin kytketyt laitteet täytyy tietoturvatestata ennen markkinoille laskemista, ja useat pitävät jatkuvaa testausta välttämättömänä esimerkiksi asiakaslupauksen ja asiakastiedon varmistamiseksi sekä riskien minimoimiseksi. Testaus, niin tarpeellista kuin se onkin, on kuitenkin lähtökohtaisesti jo tehtyjen asioiden todentamista ja korjaamista. Entistä enemmän asiakaskriittisiä palveluita ja tuotteita tarjoavilla organisaatiolla onkin tarve ratkaista haasteet, käsitellä riskit ja rakentaa ohjelmistovarmuus jo alkuvaiheessa, sekä varmistaa, että ohjelmistokehityksen menetelmät, prosessit ja mittaristot, yksilöiden osaaminen ja ajattelu sekä koko organisaation kulttuuri tukee laadukasta tekemistä ja lopputuotteita.

Miten koodia kehittävän organisaation tulisi reagoida tietoturvan merkityksen kasvamiseen

Kaikki ohjelmistokehittäjät eivät ole tietoturvan ammattilaisia. Tietoturvan ja ohjelmistovarmuuden merkityksen korostuessa jokaisella kehittäjällä tulisi olla kuitenkin vähintään perustieto turvallisen ohjelmistokehityksen perusteista, jotta tietoturva tulee toteutetuksi jokaisessa työvaiheessa, komponentissa ja arkkitehtuurin kerroksessa. Tietoturva, kuten laatu yleensäkin, ei ole yksittäinen asia ja tuotekehityksen vaihe, vaan koko ohjelmistokehitysprosessin ja kulttuurin tulisi tukea laatu- ja tietoturva-ajattelua.

Jokaisen liiketoiminnan kannalta merkittävää koodia kehittävien organisaation tulisi ymmärtää mikä rooli tietoturvalla on heidän liiketoiminnalleen, tuotteelleen, brändilleen, asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen. Sen tulisi määritellä tietoturvalle tavoitetaso, joka on sopiva suhteessa omaan positioon ja brändiin markkinoilla, tuotteen tai palvelun arvolupaukseen, asiakkaiden odotuksiin ja toimintaympäristöön. Tämän jälkeen tulisi tunnistaa ohjelmistokehityksen maturiteetti ja nykytaso, tunnistaa mahdollisuudet ja uhat, sekä ymmärtää, missä on aukkoja tavoitetason ja nykytilan välillä, ja luoda konkreettinen toimintasuunnitelma tavoitetilan saavuttamiseksi.

Organisaatio voi tehdä tämän kaiken omin voimin. Voi kuitenkin olla viisasta ottaa mukaan ulkopuolinen asiantuntija, joka pystyy analysoimaan asioita objektiivisemmin, haastamaan vakiintuneita toimintatapoja ja tuomaan kokemuksia muista vastaavista hankkeista, ideoita yleisesti hyväksi katsotuista parhaista käytännöistä sekä varmentaa toiminnan tason verrattuna esimerkiksi toimialan standardeihin.

Miten autamme asiakkaitamme kehittämään ohjelmistokehityksen tietoturvan tasoa

elfGROUP on auttanut useaa asiakastaan nostamaan ohjelmistokehityksen tasoa tietoturvan alueella. Jokainen asiakkaamme eroaa kooltaan, ohjelmistokehitysprosessiltaan, ohjelmiston tietoturvavaatimuksilta sekä lähtötasolta toisistaan, joten ratkaisut ja lähestymistavat voivat olla hyvinkin yksilöllisiä.

Usein aloitamme prosessin joko OWASP SAMM - tai ASVS-analyyseillä. Näiden avulla saadaan ymmärrys ohjelmistoprosessien tai järjestelmän maturiteetista ja nykytilasta tietoturvan kannalta, sekä muodostetaan tahtotila tavoiteltavasta tietoturvan tasosta. Samalla nähdään mikä on nykytilan ja tahtotilan välinen suhde ja aukot, sekä luodaan konkreettinen kehityssuunnitelma. Tämä kaikki tehdään dialogisesti yhdessä kehitystiimin kanssa, niin että kehitystiimi itse oivaltaa ja luo tavoitetason, ja samalla sitoutuu siihen.

Seuraavaksi luomme yhdessä muutosmatkan, jolle tavoitetason ja kehityskohteiden perusteella luodaan konkreettiset välitavoitteet, ja sopiva aikataulu, jolla juurrutetaan tavoiteltava toimintatapa organisaatioon. Tämän muutoksen elämme arjessa yhdessä. elfGROUPin asiantuntijat ovat sovitulla tavalla mukana käytännön työssä varmistamassa, että uusi ajattelu, toiminta ja osaaminen tulee pysyväksi ja konkreettiseksi muutokseksi koko organisaation ja ohjelmistokehityksen laajuudessa.

Mitä arvoa syntyy, kun tietoturva on osa arkea

Konkreettinen tavoitteemme on, että tietoturva tulee osaksi arkea, kulttuuria ja ihmisten ajattelua. Näin siitä ei tule vaiva tai turhake, vaan normaali ja luonnollinen osa jokapäiväistä toimintaa.

Tavoitteenamme on osaamisen siirtyminen asiakkaan organisaatioon, tiimin jäsenille sekä tapoihin toimia. Tietoturvaa ei voi koskaan täysin ulkoistaa, vaikka ulkoisia sparraajia apuna käyttäisikin. Siksi tavoitteenamme on auttaa siinä, että organisaatio ja sen yksilöt saavat tarpeellisen osaamisen ja kyvyn kehittää omaa osaamistaan ja toimintaansa eteenpäin senkin jälkeen, kun yksittäinen projekti tai prosessi on ohi.

Tietoturvan ja ohjelmistovarmuuden tuleminen osaksi tuotteen, palvelun tai laitteen ominaisuuksia lisää sen arvoa ja houkuttelevuutta. Noussut laatu siirtyy tarinaksi asiakasrajapintaan ja antaa markkinoinnille työkaluja luoda luottamusta yritystä ja sen palveluita kohtaan. Tämä myös todennäköisesti yksinkertaistaa myyntiprosessia ja heijastuu parempana asiakaskokemuksena ja tyytyväisyytenä.

Tuotekehityksen, tuotteiden valmistamisen, palvelun ylläpidon ja asiakaspalvelun kustannukset pienenevät, kun testauksessa löytyy vähemmän korjattavaa, ohjelmiston tai tuotteen käyttöönotto on yksinkertaisempaa, poikkeustilanteista toivutaan paremmin ja asiakasreklamaatiot pienenevät. Pienentynyt riski ongelmiin ja virheisiin vähentää todennäköisyyttä maineriskeihin tai menetettyyn liikevaihtoon palvelukatkosten takia.

Ohjelmistokehityksen maturiteettianalyysin tuoma kokonaiskuva auttaa alkuun

Yksinkertaisin tapa aloittaa tietoturvallisen ohjelmistotuotannon kehittäminen on tilata meiltä OWASP SAMM -analyysi ohjelmistotuotannon prosessin kehittämiseksi. Voimme myös tehdä OWASP ASVS -analyysin kriittisen järjestelmäsi tietoturvan varmistamiseksi. Voit myös kutsua asiantuntijamme keskustelemaan yleisestikin tietoturvallisesta ohjelmistokehittämisestä. elfGROUPin ohjelmistokehittäjät koodaavat ja testaavat erityisesti asiakkailla ja projekteissa, jossa ohjelmistovarmuus ja tietoturva on erityisen tärkeää, joten osaamisemme on meille myös käytännön kehitystyön kautta vahvaa.

Tutustu ohjelmistotuotannon palveluihimme sekä tietoturvallisen ohjelmistokehityksen konsultointiin, ja kysy lisää asiantuntijoiltamme

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author: Antti Matikainen

Antti Matikainen

Antti innostuu asiakkaittensa liiketoiminnan ymmärtämisestä ja arvon luomisesta niiden ainutlaatuisissa ympäristöissä. Antilla on laaja kokemus korkean teknologian tuotteitten ja palveluiden myynnistä ja konsultoinnista, sekä hänellä on näkemystä siitä, miten digitalisaatio muuttaa liiketoimintojen logiikkaa.